Pulchro Sacrum

___STICHTING    P U L C H R O  S A C R UM

Kunstenaar Gineke Zikken  stond op zaterdagmiddag 28 januari 2012  te midden van vele gasten oog in oog met  haar werk, schitterend geëxposeerd in de Voorhoutgalerie. Het was een indrukwekkend moment tijdens haar eerste solo-expositie in Pulchri.  Een mooier welkom aan een nieuw lid is nauwelijks voor te stellen.

Euromast (werk van Gineke Zikken)

Stichting Pulchro Sacrum zet zich de laatste jaren vooral in voor nieuwe leden die graag willen exposeren maar voor wie de financiële polsstok nog niet ver genoeg reikt. Om het risico van de zaalhuur en bijkomende kosten af te dekken, stelt Pulchro Sacrum zich doorgaans garant voor een belangrijk deel van de kosten. Mocht blijken dat de verkoop voldoende heeft opgeleverd om de kosten te dekken, dan voldoet de kunstenaar zelf zijn rekening.  Het is een mooi systeem dat wij met uw steun graag in stand willen houden.
Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor leden die nog niet eerder exposeerden.

 

Daarnaast maakten wij met  bijdrages in 2012 ook enkele bijzondere exposities mogelijk. Bijvoorbeeld de groepsexpositie ‘Sterke vrouwen, in memoriam Thérèse de Groot’,  een jubileum expositie van Anton Martineau, die dat jaar 86 jaar oud werd en alleen maar recent werk liet zien.  Evolution in Arts  met Lisette Huizenga, Rik Hazendonk e.a.
Prachtige exposities die ook voor het verenigingsleven een bijzondere betekenis hadden.

Thérèse de Groot

  


Maar Pulchro Sacrum doet meer. Wij bekostigen de jaarlijkse tentoonstelling “Nieuwe Aanwas” met het werk van nieuwe leden, die dit jaar zal plaatsvinden van 21 december t/m 19 januari 2014 in de Hardenbergzaal, de kans voor nieuwe leden om zich te presenteren zonder financiële drempel. Verder betalen wij de interne cursus “hoe zet de kunstenaar zichzelf in de markt?” die in de maand juni gehouden zal worden. Bij dergelijke initiatieven werken we nauw samen met het bestuur van Pulchri zodat we ook in deze krappe tijden aan het elan van de vereniging kunnen bijdragen.

 

 Deze activiteiten zijn grotendeels afhankelijk van uw donaties. Doe net als vele succesvolle kunstenaarsleden en kunstlievende leden en steun de Stichting Pulchro Sacrum. Afgelopen jaar ontvingen wij zoveel bijdragen, variërend van € 10 tot € 1000, dat wij ons programma konden uitvoeren. Iedere bijdrage van welke omvang ook is heel welkom. Doe mee, onze (jonge)  kunstenaar rekenen op ons.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 5655593 t.n.cv. Stichting Pulchro Sacrum, Den Haag, o.v.v. “gift”. Pulchro Sacrum is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is  uw gift binnen zekere grenzen aftrekbaar voor de belasting. Dit jaar mag u voor schenkingen aan culturele instellingen 125% van uw feitelijke gift aftrekken, Dit geldt ook voor legaten en schenkingen. Het kantoor van Pulchri geeft u desgewenst graag meer informatie.

zie ook: http://www.voordekunst.nl/anbi

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld,
Het bestuur, Jan Verheij, voorzitter                          Rein Zunderdorp, penningmeester 

 

 

 

ANBI status, fiscale voordelen en giften

 

Stichting Pulchro Sacrum heeft een ANBI status en is een culturele instelling. Dit houdt in dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs.

 

Giften die aan de stichting worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren,  is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost. Bij de aftrekbaarheid van een gift moeten wel met een aantal zaken rekening worden gehouden.

Particulieren

 

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag over 2012 en 2013 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

 

 Een gift van € 100 kan dus voor € 125 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker.

 

 Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 58,75 kosten.

 

Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 47,50 kosten.

 

Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 100 zou in dit geval effectief € 35 kosten.

 

 Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100 % worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van € 500. Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000 per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal € 1250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan € 5000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar, maar 'gewoon' voor 100%. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

 

 

 

 

Stichting  Pulchro Sacrum    |   Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag    |    ING 5655593    |    KvK 41153328